fansh@ustc.edu.cn +86 055163607041

Members of Leadership

  • 范姝
  • 2021-04-01
  • 495

Executive Dean: ZHANG Yongdong

 

Secretary of CPC Committee, Vice Dean: CHEN Weidong

 

Associate Dean: LI Houqiang, LI Zhijun, LI Bin

 

Deputy Secretary of CPC Committee: WANG Tong